คณะทำงานกลุ่มงานนโยบายและแผนงาน

นายชยกร ไชยน้ำอ้อม

รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงบประมาณ

Phone :
E-mail :
Line ID :

นางสุภาวดี แดงวิบูลย์

หัวหน้างานแผนงาน

Phone :
E-mail :
Line ID :

นางพวงพิศ นาไชยโย

งานแผนงาน

Phone :
E-mail :
Line ID :

นางสาวสุคนธ์ทิพย์ พลเยี่ยม

งานแผนงาน

Phone :
E-mail :
Line ID :

นางสาวนิภาพร นาอ่อน

งานแผนงาน

Phone :
E-mail :
Line ID :

นางอนงค์ บัวพันธ์

งานแผนงาน

Phone :
E-mail :
Line ID :

นางสาวชมพูนุช ทิพยนัส

งานแผนงาน

Phone :
E-mail :
Line ID :

นางแหวนเพชร วรรณสุทธ์

หัวหน้างานติดตามประเมินผลรายงาน

Phone :
E-mail :
Line ID :

นางสาวธรรมนาถ จ้อยสุแสง

งานติดตามประเมินผลรายงาน

Phone :
E-mail :
Line ID :

นางรัชฏาพร สู่สุข

งานติดตามประเมินผลรายงาน

Phone :
E-mail :
Line ID :

นางณัฐชานันท์ ธงทอง

หัวหน้างานควบคุมภายใน

Phone :
E-mail :
Line ID :

นางจิตสุดา อาวรณ์

งานควบคุมภายใน

Phone :
E-mail :
Line ID :

นางสาวนุชนาฏ กิจจาวิเศษ

งานควบคุมภายใน

Phone :
E-mail :
Line ID :

นายสมชาย แสนทรงศักดิ์

หัวหน้างานข้อมูลสารสนเทศ

Phone :
E-mail :
Line ID :

นางสาวศันสนีย์ มุสิกวัน

งานข้อมูลสารสนเทศ

Phone :
E-mail :
Line ID :

นางอาทิตยา วงสมศรี

งานข้อมูลสารสนเทศ

Phone :
E-mail :
Line ID :

นายณัฏฐพงษ์ สุดาเดช

งานแผนงานสารสนเทศ

Phone : 095-6695425
E-mail : nattapong.s@strisuksa.ac.th
Line ID : kru.tae

นายภูมิ ยิ่งกำแหง

งานแผนงานสารสนเทศ

Phone :
E-mail :
Line ID :

นายชาตรี วรรณสิงห์

งานเทคนิคดูแลอุปกรณ์คอมพิวเตอร์

Phone :
E-mail :
Line ID :